GỬI SMS QUA API
(*) SECRET KEY (lấy trong ứng dụng)
(*) Số điện thoại khách hàng
TÊN KHÁCH HÀNG
GIỚI TÍNH
THÔNG TIN THÊM